Character Intro

Meng Huo

Story

A brave warrior who commands 100,000 Nanman warriors.

It takes seven captures and releases to subdue him.

 

Talent

Barbarian Beast: Meng Huo summons 1 War Bear to fight when battle begins.

 

Skills

King of Beasts: Inspire all Beasts every 22s, increasing their ASPD by 80s for 6s.

Rattan Armor: Ranged DMG taken by troops reduced by 30%. Disabled when burning.

Commitment: Hero gains 40% DEF. 2x effect if Zhurong is deployed.

Scale Armor: Troops gain 20% HP.

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun