Character Intro

Shuijing

Story

Born Sima Hui in Xuchang, he was an expert in the mystic arts, military tactics, and the classics.

He is also known as "Mr. Good."

 

Talent

Red Flames: Deal 1320 Spell DMG to enemies in a large area and Burn them.

 

Skills

Thunder Strike: Deal 800 Spell DMG to enemies in an area and Stun them for 2s.

Rolling Wind: Reduce the DEF of enemies in an area by 100% and MSPD by 50% for 6s.

Water Dome: Increase the DMG Reduction of allies in a large area by 35% for 8s.

 

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun